08-Oct F legs legs A
a Ryde A 5 16 v 5 1 b E.Cowes D
c Newport B 4 12 v 8 2 g Brading
d Sandown C 4 13 v 10 2 f Newport F
e E.Cowes A 6 18 v 6 0 h E.Cowes C
                 
22-Oct F legs legs A
a Ryde A
2
6
v
16
4
c Newport B
b E.Cowes D
1
8
v
17
5
h E.Cowes C
f Newport F
2
7
v
15
4
e E.Cowes A
g Brading
5
16
v
3
1
d Sandown C
                 
29-Oct F legs legs A
d Sandown C
1
9
v
17
5
c Newport B
e E.Cowes A
6
18
v
0
0
b E.Cowes D
f Newport F
2
10
v
14
4
a Ryde A
h E.Cowes C
0
2
v
18
6
g Brading
                 
19-Nov F legs legs A
a Ryde A
2
6
v
13
4
g Brading
b E.Cowes D
2
9
v
13
4
f Newport F
c Newport B
3
12
v
15
4
e E.Cowes A
d Sandown C
6
18
v
5
0
h E.Cowes C
                 
03-Dec F legs legs A
e E.Cowes A
6
18
v
6
0
d Sandown C
f Newport F
2
8
v
14
4
c Newport B
g Brading
5
17
v
5
1
b E.Cowes D
h E.Cowes C
2
8
v
14
4
a Ryde A
                 
17-Dec F legs legs A
c Newport B
5
17
v
4
1
b E.Cowes D
d Sandown C
2
9
v
13
4
a Ryde A
e E.Cowes A
4
12
v
9
2
g Brading
h E.Cowes C
v
f Newport F
                 
14-Jan F legs legs A
a Ryde A
1
7
v
17
5
e E.Cowes A
b E.Cowes D
2
9
v
14
4
d Sandown C
c Newport B
6
18
v
4
0
h E.Cowes C
g Brading
5
16
v
4
1
f Newport F
  Half Way              
28-Jan F legs legs A
b E.Cowes D
1
6
v
17
5
a Ryde A
g Brading
v
c Newport B
f Newport F
2
10
v
16
4
d Sandown C
h E.Cowes C
1
3
v
16
5
e E.Cowes A
                 
04-Feb F legs legs A
c Newport B
4
15
v
10
2
a Ryde A
h E.Cowes C
v
b E.Cowes D
e E.Cowes A
5
15
v
7
1
f Newport F
d Sandown C
3
10
v
14
4
g Brading
                 
18-Feb F legs legs A
c Newport B v d Sandown C
b E.Cowes D v e E.Cowes A
a Ryde A v f Newport F
g Brading v h E.Cowes C
                 
25-Feb F legs legs A
g Brading v a Ryde A
f Newport F v b E.Cowes D
e E.Cowes A v c Newport B
h E.Cowes C v d Sandown C
                 
18-Mar F legs legs A
d Sandown C v e E.Cowes A
c Newport B v f Newport F
b E.Cowes D v g Brading
a Ryde A v h E.Cowes C
                 
08-Apr F legs legs A
b E.Cowes D v c Newport B
a Ryde A v d Sandown C
g Brading v e E.Cowes A
f Newport F v h E.Cowes C
                 
15-Apr F legs legs A
e E.Cowes A v a Ryde A
d Sandown C v b E.Cowes D
h E.Cowes C v c Newport B
f Newport F v g Brading